تعرفه پیـامک

 
ردیفمیـزان شـارژ (ریـال)هر پیـامک فارسی (ریـال)
1 از 120.000 تا 574.999 120
2 از 575.000 تا 1.099.999 115
3 از 1.100.000 تا 2.699.999 110
4 از 2.700.000 تا 5.249.999 108
5 از 5.250.000 تا 7.724.999 105
6 از 7.725.000 تا 9.999.999 103
7 از 10.000.000 تا 24.499.999 100
8 از 24.500.000 تا 47.499.999 98
9 از 47.500.000 تا 68.999.999 97
10 از 69.000.000 تا 89.999.999 95
11 از 90.000.000 تا 119.999.999 92
12 از 120.000.000 تا 149.999.999 90
13 از 150.000.000 به بالا 88

- هزينه ارسال و دريافت هر پيامك طبق جدول زير بر اساس اعتبار تخصيص يافته (به تفكيك فارسي و انگليسي)محاسبه مي گردد.

- هزينه هر پيامك انگليسي ارسالي 2.4 برابرهر پيام فارسي مي باشد.