تعرفه خطوط اختصاصی ثــابت

خطوط اختصاصی ثــابت
ردیفنمـونـه شمــارهتعــداد ارقـــامقیمت کـاربرانقیمت نمـایندگان
1 021XXXXXXXX 8 600.000 500.000
2 021XXXXX 5 5.600.000 5.200.000
3 021XXXX 4 6.600.000 6.200.000

- تـمــامی مبــالـغ مندرج در جدول به ریــال می باشند.

- خطوط اختصاصی ثــابت شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

- در حال حاضر خطوط اختصاصی ثــابت فقط در استــان تهــران قابل ارائه می باشد.