تعرفه خطوط اختصاصی 3000

خطوط اختصاصی 3000
ردیفنمـونـهتعــدادقیمتکاربرانقیمتنمایندگان
 شمــارهارقــامغیر رندرندغیر رندرند
1 3000XXXXXXXXXX 14 250.000 350.000 200.000 250.000
2 3000XXXXXXXX 12 1.000.000 1.200.000 800.000 1.000.000
3 3000XXXXXX 10 1.200.000 1.400.000 1.000.000 1.200.000

- تـمــامی مبــالـغ مندرج در جدول به ریــال می باشند.

- قیمت خطوط 10 رقمی خیلی رند (مثل : 3000101010) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.