تعرفه خطوط اختصاصی 2000

خطوط اختصاصی 2000
ردیفنمـونـهتعــدادقیمتکاربرانقیمتنمایندگان
 شمــارهارقــامغیر رندرندغیر رندرند
1 2000XXXXXXXX 12 2.600.000 3.600.000 2.400.000 3.400.000
2 2000XXXXXX 10 5.000.000 10.000.000 4.800.000 9.800.000
3 2000XXXXX 9 8.000.000 15.000.000 7.500.000 13.500.000
4 2000XXXX 8 14.000.000 25.000.000 13.500.000 24.000.000

- تـمــامی مبــالـغ مندرج در جدول به ریــال می باشند.

- قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثل : 20002222) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.