تعرفه خطوط اختصاصی 1000

خطوط اختصاصی 1000
ردیفنمـونـهتعــدادقیمتکاربرانقیمتنمایندگان
 شمــارهارقــامغیر رندرندغیر رندرند
1 1000XXXXXXXXXX 14 200.000 350.000 150.000 300.000
2 1000XXXXXXXXX 13 400.000 800.000 350.000 700.000
3 1000XXXXXXXX 12 700.000 1.400.000 650.000 1.300.000
4 1000XXXXXXX 11 1.500.000 2.800.000 1.300.000 2.400.000
5 1000XXXXXX 10 1.800.000 4.000.000 1.600.000 3.600.000
6 1000XXXXX 9 2.500.000 5.000.000 2.350.000 4.700.000
7 1000XXXX 8 3.500.000 7.000.000 3.200.000 6.500.000
8 1000XXX 7 35.000.000 37.000.000 30.000.000 32.000.000
9 1000XX 6 60.000.000 62.000.000 60.000.000 57.000.000

- تـمــامی مبــالـغ مندرج در جدول به ریــال می باشند.