تعرفه خطوط اختصاصی 1000

خطوط اختصاصی 1000
ردیفنمـونـهتعــدادقیمتکاربرانقیمتنمایندگان
 شمــارهارقــامغیر رندرندغیر رندرند
1 1000XXXXXXXXXX 14 200.000 350.000 150.000 300.000
2 1000XXXXXXXXX 13 400.000 800.000 350.000 700.000
3 1000XXXXXXXX 12 700.000 1.400.000 650.000 1.300.000
4 1000XXXXXXX 11 1.500.000 2.800.000 1.300.000 2.400.000
5 1000XXXXXX 10 1.800.000 4.000.000 1.600.000 3.600.000
6 1000XXXXX 9 2.500.000 5.000.000 2.350.000 4.700.000
7 1000XXXX 8 3.500.000 7.000.000 3.200.000 6.500.000
8 1000XXX 7 35.000.000 37.000.000 30.000.000 32.000.000
9 1000XX 6 60.000.000 62.000.000 60.000.000 57.000.000

 تعرفه خطوط اختصاصی 2000

خطوط اختصاصی 2000
ردیفنمـونـهتعــدادقیمتکاربرانقیمتنمایندگان
 شمــارهارقــامغیر رندرندغیر رندرند
1 2000XXXXXXXX 12 2.600.000 3.600.000 2.400.000 3.400.000
2 2000XXXXXX 10 5.000.000 10.000.000 4.800.000 9.800.000
3 2000XXXXX 9 8.000.000 15.000.000 7.500.000 13.500.000
4 2000XXXX 8 14.000.000 25.000.000 13.500.000 24.000.000

 تعرفه خطوط اختصاصی 3000

خطوط اختصاصی 3000
ردیفنمـونـهتعــدادقیمتکاربرانقیمتنمایندگان
 شمــارهارقــامغیر رندرندغیر رندرند
1 3000XXXXXXXXXX 14 250.000 350.000 200.000 250.000
2 3000XXXXXXXX 12 1.000.000 1.200.000 800.000 1.000.000
3 3000XXXXXX 10 1.200.000 1.400.000 1.000.000 1.200.000

 تعرفه خطوط اختصاصی ثــابت

خطوط اختصاصی ثــابت
ردیفنمـونـه شمــارهتعــداد ارقـــامقیمت کـاربرانقیمت نمـایندگان
1 021XXXXXXXX 8 600.000 500.000
2 021XXXXX 5 5.600.000 5.200.000
3 021XXXX 4 6.600.000 6.200.000

- تـمــامی مبــالـغ مندرج در جدول به ریــال می باشند.

- خطوط اختصاصی ثــابت شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

- در حال حاضر خطوط اختصاصی ثــابت فقط در استــان تهــران قابل ارائه می باشد.

- قیمت خطوط 10 رقمی خیلی رند (مثل : 3000101010) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

- قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثل : 20002222) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.